Usługi

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz administracji publicznej. Otwarci jesteśmy również na współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, które podzielają są zainteresowane naszą ofertą.

Usługi świadczone przez Stowarzyszenie obejmują:

 • Analiza możliwości pozyskania pomocy finansowej ze środków zewnętrznych, w szczególności z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego, biznes planu lub studium wykonalności.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia aplikacji wraz z kontrolą merytoryczną i formalną dokumentacji.
 • Zapewnienie partnerów do realizacji projektu (publicznych, prywatnych oraz organizacji pozarządowych i innych).
 • Stałe lub doraźne doradztwo w zakresie możliwości pozyskania pomocy finansowej ze środków zewnętrznych, w szczególności z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
 • Przygotowanie gminnej, powiatowej lub regionalnej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
 • Pomoc przy wyborze właściwej technologii przy realizacji projektu.
 • Szkolenia personelu w absorpcji pomocy finansowej ze środków zewnętrznych, w szczególności z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
 • Zarządzanie projektem.
 • Rozliczenie otrzymanej dotacji lub pomocy finansowej zgodnie z zasadami i obowiązkami beneficjenta.
 • Monitoring, ewaluacja i rozliczenie finansowe projektu.

Stowarzyszenie ponadto realizuje lub jest gotowe realizować projekty oraz współdziałać w zakresie:

 • zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz wykluczeniu cyfrowemu w szczególności na obszarach wiejskich;
 • upowszechniania wiedzy o nowych technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz korzyściach płynących z ich zastosowania w gospodarce, społeczeństwie i administracji publicznej;
 • wspierania rozwoju e-usług w zakresie eZdrowia, eBiznesu, eGovernment oraz eLearning;
 • promocji rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w oparciu o innowacje produktowe, procesowe i organizacyjne, w tym w dziedzinie zarządzania i marketingu oraz nowoczesnych technologii;
 • propagowania i wspierania przedsięwzięć z zakresu społeczeństwa informacyjnego związanych z integracją Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską;
 • wspierania rozwoju rynku i inwestycji z zakresu ICT i ułatwiania takich inwestycji;
 • tworzenia sieci współpracy w zakresie innowacji służącej transferowi nowych technologii i transferowi know–how do sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
 • wspierania tworzenia lub rozwoju regionalnych strategii innowacji i społeczeństwa informacyjnego;
 • promocji kształcenia ustawicznego i zwiększania dostępu do edukacji na wszystkich poziomach;
 • wzmacniania współpracy między gospodarką a sektorem badawczo – rozwojowym;
 • reprezentacji interesów sektora ICT wobec organów państwowych i samorządowych, innych instytucji oraz osób fizycznych i prawnych;
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego szczególnie na obszarach wiejskich;
 • promocji bezpieczeństwa w stosowaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 • promocji dostępu do informacji oraz do Internetu;
 • wspierania działań mających na celu równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie;
 • prowadzenia działań i promocji w zakresie zrównoważonego rozwoju;
 • promocji wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej.

Formularz kontaktowy

img1